Concurs post administrator financiar -0,5 normă

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “IOAN CÎMPINEANU” cu sediul în: localitatea Cîmpineanca, strada Hotarului, nr.59, județul Vrancea organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant  aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului: ADMINISTRATOR FINANCIAR (0,50 norma)

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: SUPERIOARE ( Contabilitate și informatică de gestiune)

-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 3 ani

-vechime în învățământ minim 1 an

– domiciliul în com. Cîmpineanca

-disponibilitate de lucru la sediul unității școlare zilnic în intervalul orar 8-12.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă: data 30 iulie 2018, ora 10, la sediul instituției.

Proba practică: data  30 iulie, ora 11,30, la sediul instituției.

Proba interviu: data 30 iulie, ora 12,30, la sediul instituției.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile lucrătoare de la afișare, între orele 8-12, la sediul instituției.

Date contact: secretariat- Nacu Mihaela Mirela tel: 0764088614

Conţinutul dosarului de concurs:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
  d) copia carnetului de muncă, conforma cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
  e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  f) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cde unitatile de medicina muncii;
  g) curriculum vitae;
  h) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
  În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfășurării primei probe a concursului.
  Actele prevăzute mai, sus sa fie prezentate si in original.

 

Concurs  Administrator financiar

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE DATA INTERVAL ORAR
Depunerea dosarelor  09 – 20 iulie 2018 08:00-12:00
Selecția dosarelor  23-26  iulie 2018
Afișarea dosarelor admise  26 iulie 2018 Ora 12:00
Contestații dosare  26 iulie 2018 12:00-15:00
Soluționare contestațiilor  27  iulie 2018 Ora 13:00
Proba scrisă  30 iulie 2018 Ora 10:00
Proba practica  30 iulie 2018 Ora 11,30
Proba interviu 30 iulie 2018 Ora 12:30
Afişare rezultate 30 iulie 2018 Ora15:00
Depunerea contestatiilor 30 iulie 2018 Ora 15:00-17:00
Afișarea rezultatelor finale, după contestații 31 iulie 2018 Ora 12:00

Bibliografia:

–  LEGEA  Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011, cu modificările  şi completările ulterioare;

–  Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare – republicat;

– LEGEA nr. 82/ 1991 Legea contabilităţii (republicată);

– Legea 500/2002-privind finanţele publice, cu modificările  şi completările ulterioare;

– H.G. 500/2011-Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor;

-Legea 273/29.06.2006-privind finanţele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare;

– Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj, cu modificările  şi completările ulterioare;

– Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordinul Ministrului Finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, publicat în M.OF. 37/2003, cu modificări şi completări;

– Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv modificată şi completată de Legea 234/2010

– Ordinul nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;

-H.G. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;

– OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;

– ORDIN nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

– LEGEA nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;

– HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

– ORDIN nr. 2634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile;

– LEGEA 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

– ORDONANŢA de urgență nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

– LEGEA nr. 118 / 2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar;

– H.G. nr.1395/2010 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardului de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2011, cu modificările  şi completările ulterioare;

-H.G. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice de determinare a costului standard per elev/ prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat;

– H.G. nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;

Ordinul nr 720/2014 pentru aprobarea normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituțiilor publice cu modificările şi completările ulterioare.

– OMFP nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug – modificări (OMFP nr. 2744/2017)

 

Advertisements
Posted in Inscriere invatamant primar 2013

ANUNȚ

Alte informații importante le puteți afla și de la adresa https://www.facebook.com/groups/647058801973785/?ref=group_header.

Posted in Inscriere invatamant primar 2013

STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2018-2019

Ministrul Educaţiei Naţionale, Valentin Popa, a aprobat prin ordin, structura anului şcolar 2018-2019. Potrivit documentului, cursurile noului an şcolar încep luni, 10 septembrie și însumează 168 de zile lucrătoare (34 de săptămâni).

Structura anului școlar cuprinde semestrul I (10 septembrie 2018 – 1 februarie 2019) şi semestrul al II-lea (11 februarie 2019 – 14 iunie 2019).

Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate astfel:

– vacanţa de iarnă (22 decembrie 2018 – 13 ianuarie 2019),

– vacanţă intersemestrială (2 – 10 februarie 2019),

-vacanţa de primăvară (20 aprilie – 5 mai 2019),

– vacanţa de vară (15 iunie – 15 septembrie 2019).

Suplimentar, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar beneficiază de vacanţă în săptămâna 27 octombrie – 4 noiembrie 2018. Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar se încheie în data de 31 mai 2019, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 7 iunie 2019.

Programul naţional „Şcoala altfel” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi poate fi derulat în perioada 1 octombrie 2018 – 31 mai 2019, pe baza unei planificări ce rămâne la decizia şcolilor. Desfășurarea programului „Şcoala altfel” nu coincide cu perioada alocată susţinerii tezelor semestriale. Acestea vor avea loc, de regulă, la finalul semestrelor, după parcurgerea programei şcolare, cu cel puţin trei săptămâni înainte de finalul semestrului. Etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare se organizează, în general, în perioada vacanţei de primăvară, potrivit unui calendar specific.

Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie – Ziua internațională a educației și ziua de 5 iunie – Ziua învățătorului, în măsura în care, prin contractul colectiv de muncă aplicabil, nu sunt instituite ca zile nelucrătoare.

În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climatice şi de specificul zonei și al şcolii, inspectoratele şcolare judeţene pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar. Acestea se pot aproba numai în măsura în care se asigură parcurgerea integrală a programelor școlare. Recuperarea cursurilor suspendate ca urmare a unor situații obiective de urgență (intemperii, epidemii, calamități naturale) nu se poate realiza în perioada vacanțelor școlare.

Posted in Inscriere invatamant primar 2013

CORIGENȚE CLASA A VIII-A, 2018

Examenul de corigență pentru elevii clasei a VIII-a se va desfășura în perioada 23-24 iulie 2018.

Posted in Inscriere invatamant primar 2013

IERARHIA ELEVILOR PE JUDET

Posted in Inscriere invatamant primar 2013

ZIUA PORTILOR DESCHISE, CLASA PREGATITOARE 2018-2019

IN ZIUA DE MIERCURI, 7 MARTIE 2018, LA SEDIUL SCOLII SE VA ORGANIZA “ZIUA PORTILOR DESCHISE”. PRESCOLARII CARE VOR INTRA LA TOAMNA IN CLASA PREGATITOARE, PARINTII ACESTORA SI DOAMNELE EDUCATOARE SUNT INVITATI , INCEPAND CU ORA 12. VA ASTEPTAM CU DRAG!!!

Posted in Inscriere invatamant primar 2013

INSCRIERE IN CLASA PREGATITOARE, 2018-2019

IN PERIOADA 8 MARTIE-26 MARTIE 2018, SE FAC INSCRIERI PENTRU CLASA PREGATITOARE, AN SCOLAR 2018-2019. LA UNITATEA NOASTRA SCOLARA VA FUNCTIONA O CLASA PREGATITOARE CU 25 DE LOCURI. CERERILE DE INSCRIERE ONLINE SE COMPLETEAZA LA SECRETARIATUL SCOLII DIN STRADA HOTARULUI, NR.59, COMUNA CIMPINEANCA , JUDETUL VRANCEA.
ACTELE NECESARE INSCRIERII SUNT: CERTFICATUL DE NASTERE AL COPILULUI SI CARTEA DE IDENTITATE A PARINTELUI.
PROGRAMUL INSCRIERILOR ESTE DE LUNI PANA VINERI, IN INTERVALUL ORAR 8,00-18,00.

Posted in Inscriere invatamant primar 2013