ANUNȚ ANGAJARE

Școala Gimnazială “Ioan Cîmpineanu” Câmpineanca, în temeiul HG 286/2011 cu completările și modificările ulterioare HG 1027/11.11.2014,  organizează în data de 22.03.2019 concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului de ÎNGRIJITOR  I ( jumătate de normă de femeie de serviciu, la Grădinița Câmpineanca) , personal NEDIDACTIC.

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

 • au cetăţenia română şi domiciliul în com. Câmpineanca ;
 • au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • au capacitate deplină de exerciţiu;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate  de unităţile de medicina muncii;
 • îndeplinesc condiţiile de studii ;
 • nu au fost condamnati definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției sunt:

           – nivelul studiilor: generale sau medii

-abilități de relaționare și comunicare cu tot personalul școlii

-abilitatea de a lucra în echipă

– disponibilitate pentru program flexibil

-disponibilitate pentru îndeplinirea altor sarcini, decât cele trasate prin fișa postului.

-utilizarea corespunzătoare a ustensilelor și materialelor de curățenie

-răspunde de curățenia și igiena din sectorul repartizat.

 

 

Actele necesare pentru inscrierea la concurs

 • cererea de înscriere la concurs adresată directorului scolii;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar;
 • adeverința medicală eliberată de unitățile de medicina muncii.
 • curriculum vitae.

 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătatii.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Concursul se va organiza la sediul instituției conform calendarului următor:

Depunerea dosarelor  01 – 14 martie 2019 08:00-12:00
Selecția dosarelor  15 – 20  martie 2019  –
Afișarea dosarelor admise  20 martie 2019 Ora 12:00
Contestații dosare  20 martie 2019 12:00-15:00
Soluționarea contestații  21  martie 2019 Ora 12:00
Proba scrisă  22 martie 2019 Ora 09:00
Proba interviu  22 martie 2019 Ora 10,30
Proba practică 22 martie 2019 Ora 11:30
Afişare rezultate 22 martie 2019 Ora15:00
Depunerea contestațiilor 22 martie 2019 Ora 15:00-17:00
Afișarea rezultatelor finale, după contestații 25 martie 2019 Ora 13:00

 

Dosarele se pot depune zilnic,începând cu data de 01.03.2019, între orele 8.00 – 12.00 (luni- vineri) la secretariatul Școlii Gimnaziale “Ioan Cîmpineanu” Câmpineanca.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Școlii Gimnaziale ”Ioan Cîmpineanu” Câmpineanca, Vrancea, str. Hotarului, nr. 59, între 08.00-14.00 sau la telefon 0337102335 e-mail scoalacampineanca@yahoo.com.

 

 

Tematica  necesară în vederea susţinerii concursului

 

 

Noțiuni fundamentale de igienă.

Reguli de efectuare a curățeniei în institutia de învățământ.

Metode de dezinsecție și dezinfecție.

Securitate și sănătate în muncă și PSI .

 

BIBLIOGRAFIE

 

 

 • MSP nr. 1225/5031/2003 privind noțiuni fundamentale de igienă
 • Legea 319/2006 privind regulile de protecția muncii și PSI
 • Legea 307/2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor
 • Atribuțiile din fișa postului îngrijitorului de curățenie
Advertisements
Posted in Inscriere invatamant primar 2013

ANUNȚ ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE

ANUNȚ

IN PERIOADA 04-22.03.2019 , SE FAC ÎNSCRIERI LA CLASA PREGĂTITOARE, AN ȘCOLAR 2019– 2020, LA SECRETARIATUL ȘCOLII GIMNAZIALE ,,IOAN CÎMPINEANU” CÂMPINEANCA, STR. HOTARULUI, NR.59, TEL. SCOALĂ 0337/102335, TEL. SECRETAR 0764088614, TEL. DIRECTOR 0723489547.

ACTE NECESARE:

          – CERTIFICAT NAȘTERE COPIL;

          – CARTE DE IDENTITATE PĂRINTE;

          – EVALUARE PSIHOSOMATICA PENTRU COPIII CARE IMPLINESC 6 ANI IN PERIOADA 01.09.2019-31.12.2019  (REALIZATĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 FOCȘANI, CU PROGRAMARE TELEFONICĂ PREALABILĂ, FACUTĂ DE DNA SECRETARĂ A ȘCOLII NOASTRE, ÎN PREZENȚA PĂRINTELUI).

                                                                  PROGRAM

04.03.2019  – 22.03.2019

De luni până vineri, interval orar    8,00  –  14,00

PERSOANĂ DE CONTACT: NACU MIHAELA MIRELA ( SECRETAR ȘCOALĂ)

Posted in Inscriere invatamant primar 2013

ZIUA PORȚILOR DESCHISE

În data de 6 martie 2019, ora 12,00, Școala Gimnazială ,,Ioan Cîmpineanu” Câmpineanca organizează ,,Ziua porților deschise”, activitate specifică clasei pregătitoare,
zi în care părinții,copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților acestei clase și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ
implicat în această activitate.

Posted in Inscriere invatamant primar 2013

CLASA PREGĂTITOARE 2019-2020

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,IOAN CÎMPINEANU” CÂMPINEANCA VA AVEA ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020 O CLASĂ PREGĂTITOARE , CU UN NUMAR DE 20 DE ELEVI.
ÎNVĂȚĂTORUL CLASEI VA FI DNA PROF. ÎNV. PRIMAR, VOINEA CĂTĂLINA LAURA.
CLASA VA FUNCȚIONA ÎN SPAȚIUL ȘCOLII DIN STRADA HOTARULUI, NR 59, LA PARTER.
ACTIVITATEA DE EVALUARE PSIHOSOMATICĂ – pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31decembrie 2019 inclusiv – SE VA REALIZA (LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 FOCȘANI) CU PROGRAMARE TELEFONICĂ PREALABILĂ, FACUTĂ DE DNA SECRETARĂ A ȘCOLII NOASTRE, ÎN PREZENȚA PĂRINTELUI.
PROGRAMUL DE ÎNSCRIERE: 4 martie – 22 martie 2019
Completarea de către părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00-14,00 (luni-vineri).
Documente necesare înscrierii copiilor în clasa pregătitoare:
-certificatul de naștere al copilului;
-cartea de identitate a părintelui.

PRECIZĂM CĂ APLICAȚIA INFORMATICĂ NU PERMITE ÎNSCRIEREA UNUI COPIL LA MAI MULTE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT.

Metodologia: https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/Metodologie_%20inscriere_%20invatamant%20primar_%202019.pdf
Calendarul:
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/Calendar_inscriere_invatamant_primar_2019_2020.pdf

Posted in Inscriere invatamant primar 2013

Concurs post administrator financiar -0,5 normă

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “IOAN CÎMPINEANU” cu sediul în: localitatea Cîmpineanca, strada Hotarului, nr.59, județul Vrancea organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant  aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului: ADMINISTRATOR FINANCIAR (0,50 norma)

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: SUPERIOARE ( Contabilitate și informatică de gestiune)

-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 3 ani

-vechime în învățământ minim 1 an

– domiciliul în com. Cîmpineanca

-disponibilitate de lucru la sediul unității școlare zilnic în intervalul orar 8-12.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă: data 30 iulie 2018, ora 10, la sediul instituției.

Proba practică: data  30 iulie, ora 11,30, la sediul instituției.

Proba interviu: data 30 iulie, ora 12,30, la sediul instituției.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile lucrătoare de la afișare, între orele 8-12, la sediul instituției.

Date contact: secretariat- Nacu Mihaela Mirela tel: 0764088614

Conţinutul dosarului de concurs:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
  d) copia carnetului de muncă, conforma cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
  e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  f) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cde unitatile de medicina muncii;
  g) curriculum vitae;
  h) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
  În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfășurării primei probe a concursului.
  Actele prevăzute mai, sus sa fie prezentate si in original.

 

Concurs  Administrator financiar

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE DATA INTERVAL ORAR
Depunerea dosarelor  09 – 20 iulie 2018 08:00-12:00
Selecția dosarelor  23-26  iulie 2018
Afișarea dosarelor admise  26 iulie 2018 Ora 12:00
Contestații dosare  26 iulie 2018 12:00-15:00
Soluționare contestațiilor  27  iulie 2018 Ora 13:00
Proba scrisă  30 iulie 2018 Ora 10:00
Proba practica  30 iulie 2018 Ora 11,30
Proba interviu 30 iulie 2018 Ora 12:30
Afişare rezultate 30 iulie 2018 Ora15:00
Depunerea contestatiilor 30 iulie 2018 Ora 15:00-17:00
Afișarea rezultatelor finale, după contestații 31 iulie 2018 Ora 12:00

Bibliografia:

–  LEGEA  Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011, cu modificările  şi completările ulterioare;

–  Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare – republicat;

– LEGEA nr. 82/ 1991 Legea contabilităţii (republicată);

– Legea 500/2002-privind finanţele publice, cu modificările  şi completările ulterioare;

– H.G. 500/2011-Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor;

-Legea 273/29.06.2006-privind finanţele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare;

– Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj, cu modificările  şi completările ulterioare;

– Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordinul Ministrului Finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, publicat în M.OF. 37/2003, cu modificări şi completări;

– Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv modificată şi completată de Legea 234/2010

– Ordinul nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;

-H.G. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;

– OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;

– ORDIN nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

– LEGEA nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;

– HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

– ORDIN nr. 2634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile;

– LEGEA 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

– ORDONANŢA de urgență nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

– LEGEA nr. 118 / 2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar;

– H.G. nr.1395/2010 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardului de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2011, cu modificările  şi completările ulterioare;

-H.G. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice de determinare a costului standard per elev/ prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat;

– H.G. nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;

Ordinul nr 720/2014 pentru aprobarea normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituțiilor publice cu modificările şi completările ulterioare.

– OMFP nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug – modificări (OMFP nr. 2744/2017)

 

Posted in Inscriere invatamant primar 2013

ANUNȚ

Alte informații importante le puteți afla și de la adresa https://www.facebook.com/groups/647058801973785/?ref=group_header.

Posted in Inscriere invatamant primar 2013

STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2018-2019

Ministrul Educaţiei Naţionale, Valentin Popa, a aprobat prin ordin, structura anului şcolar 2018-2019. Potrivit documentului, cursurile noului an şcolar încep luni, 10 septembrie și însumează 168 de zile lucrătoare (34 de săptămâni).

Structura anului școlar cuprinde semestrul I (10 septembrie 2018 – 1 februarie 2019) şi semestrul al II-lea (11 februarie 2019 – 14 iunie 2019).

Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate astfel:

– vacanţa de iarnă (22 decembrie 2018 – 13 ianuarie 2019),

– vacanţă intersemestrială (2 – 10 februarie 2019),

-vacanţa de primăvară (20 aprilie – 5 mai 2019),

– vacanţa de vară (15 iunie – 15 septembrie 2019).

Suplimentar, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar beneficiază de vacanţă în săptămâna 27 octombrie – 4 noiembrie 2018. Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar se încheie în data de 31 mai 2019, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 7 iunie 2019.

Programul naţional „Şcoala altfel” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi poate fi derulat în perioada 1 octombrie 2018 – 31 mai 2019, pe baza unei planificări ce rămâne la decizia şcolilor. Desfășurarea programului „Şcoala altfel” nu coincide cu perioada alocată susţinerii tezelor semestriale. Acestea vor avea loc, de regulă, la finalul semestrelor, după parcurgerea programei şcolare, cu cel puţin trei săptămâni înainte de finalul semestrului. Etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare se organizează, în general, în perioada vacanţei de primăvară, potrivit unui calendar specific.

Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie – Ziua internațională a educației și ziua de 5 iunie – Ziua învățătorului, în măsura în care, prin contractul colectiv de muncă aplicabil, nu sunt instituite ca zile nelucrătoare.

În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climatice şi de specificul zonei și al şcolii, inspectoratele şcolare judeţene pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar. Acestea se pot aproba numai în măsura în care se asigură parcurgerea integrală a programelor școlare. Recuperarea cursurilor suspendate ca urmare a unor situații obiective de urgență (intemperii, epidemii, calamități naturale) nu se poate realiza în perioada vacanțelor școlare.

Posted in Inscriere invatamant primar 2013